Przekop Mierzei Wiślanej
20. lutego 2019

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w sprawie Przekopu Mierzei Wiślanej

15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni - inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. ustawy,  UM w Gdyni podpisał z Nadleśnictwem Elbląg  stosowne porozumienie  obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Prace te mają wyłącznie charakter prac przygotowawczych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Wydana przez Wojewodę Pomorskiego decyzja poprzedzona została raportem oddziaływania na środowisko oraz wydaniem pozwolenia wodno-prawnego. Na przeniesienie gatunków podlegających ochronie uzyskano stosowne derogacje RDOŚ w Gdańsku. Podjęte prace realizowane były w standardowej procedurze jaką stosuje się do innych inwestycji regulowanych ustawami.   Z procedury tej korzystano między innymi w przypadku realizacji takich inwestycji jak: kolej metropolitalna (13 ha); Trasa Słowackiego (3 ha); Lotnisko Kosakowo (7,2 ha); obwodnica kościerska (10 ha) i inne.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że Sejm RP przyjął w/w ustawę wyjątkowo zgodnie gdyż głosowało za nią 402 spośród 460 posłów. 

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE W LICZBACH:

Elbląscy leśnicy zobligowani w/w decyzjami przystąpili do działań i tak:

 • obszar objęty pracami przygotowawczymi wynosił ok. 25 ha co stanowi niespełna 0,5% gruntów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe na obszarze Mierzei Wiślanej,
 • wycinka i uprzątanie drzew prowadzone były na pasie o długości 1,2 km i szerokości 200 m,
 •  gatunkiem podlegającym wycince była głównie Sosna pospolita w wieku powyżej 70 lat, posadzona w tym miejscu przez leśników w okresie powojennym,
 • dominującymi typami siedliskowymi lasu w obszarze wycinki są Bór świeży i Bór mieszany świeży – siedliska stosunkowo ubogie,
 • zasobność drzewostanu wynosiła 230 m3 /ha, przy średniej krajowej wynoszącej 269 m3/ha,
 • ze względu na położenie tego obszaru w strefie Natura 2000 Lasy Państwowe, w porozumieniu z inwestorem, wykonują pełny nadzór botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny,
 • na obszarze tym nie stwierdzono występowania gat. strefowych, a prace  rozpoczęto przed okresem lęgowym ptaków co umożliwiło swobodny  i bezpieczny dla ptaków przebieg zaplanowanych działań,
 • usuwany drzewostan był drzewostanem gospodarczym, w obrębie którego nie występowały formy ochrony przyrody, które uniemożliwiałyby prowadzenia wycinki,
 • prace realizowały 3 harwestery i 2 forwordery tj. maszyny służące do pozyskania i wywozu drewna,
 • bezpośrednio na powierzchni pracowało 10 pracowników Zakładu Usług Leśnych,
 • równolegle z pracami pozyskania drewna przygotowywano plac składowo-manipulacyjny dla pozyskanego surowca. 

DLA PORÓWNANIA:

 • w okresie minionych 10 lat na terenie w obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zalesiono łącznie ok. 2420 ha gruntów - 100 razy więcej niż wynosi obszar wylesienia pod planowany przekop Mierzei,
 • lesistość województwa pomorskiego wynosi 36,4% - to 3. miejsce w kraju!
 • w ciągu ostatnich 10 lat Marszałek Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych prywatnej własności na cele nieleśne na powierzchni 720 ha tj. na obszarze 30 krotnie większym niż teren pod przekop,
 • w ciągu ostatnich 10 lat 125 ha gruntów leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku, na mocy specustaw, zostało wyłączonych z produkcji leśnej i przeznaczonych na różne inwestycje. W tym samym okresie właściwi Starostowie, wykorzystując art. 13. ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach, dokonali zmiany lasu na użytek rolny na powierzchni 81 ha.

UWAGA!

Wycinkę drzew pod przekop Mierzei Wiślanej zakończono w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 9:00. Prace trwały 5 dni jednak ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje dla tego terenu całkowity zakaz wstępu aż do odwołania. 

 

Galeria zdjęć: Wycinka drzew pod Przekop Mierzei zakończona

Zdjęcie 0/74Zdjęcie 1/74Zdjęcie 2/74Zdjęcie 3/74Zdjęcie 4/74Zdjęcie 5/74Zdjęcie 6/74Zdjęcie 7/74Zdjęcie 8/74Zdjęcie 9/74Zdjęcie 10/74Zdjęcie 11/74Zdjęcie 12/74Zdjęcie 13/74Zdjęcie 14/74Zdjęcie 15/74Zdjęcie 16/74Zdjęcie 17/74Zdjęcie 18/74Zdjęcie 19/74Zdjęcie 20/74Zdjęcie 21/74Zdjęcie 22/74Zdjęcie 23/74Zdjęcie 24/74Zdjęcie 25/74Zdjęcie 26/74Zdjęcie 27/74Zdjęcie 28/74Zdjęcie 29/74Zdjęcie 30/74Zdjęcie 31/74Zdjęcie 32/74Zdjęcie 33/74Zdjęcie 34/74Zdjęcie 35/74Zdjęcie 36/74Zdjęcie 37/74Zdjęcie 38/74Zdjęcie 39/74Zdjęcie 40/74Zdjęcie 41/74Zdjęcie 42/74Zdjęcie 43/74Zdjęcie 44/74Zdjęcie 45/74Zdjęcie 46/74Zdjęcie 47/74Zdjęcie 48/74Zdjęcie 49/74Zdjęcie 50/74Zdjęcie 51/74Zdjęcie 52/74Zdjęcie 53/74Zdjęcie 54/74Zdjęcie 55/74Zdjęcie 56/74Zdjęcie 57/74Zdjęcie 58/74Zdjęcie 59/74Zdjęcie 60/74Zdjęcie 61/74Zdjęcie 62/74Zdjęcie 63/74Zdjęcie 64/74Zdjęcie 65/74Zdjęcie 66/74Zdjęcie 67/74Zdjęcie 68/74Zdjęcie 69/74Zdjęcie 70/74Zdjęcie 71/74Zdjęcie 72/74Zdjęcie 73/74Zdjęcie 74/74

Dodaj komentarz: